Comunicat del CCIIC 13 febrer 2023

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials –Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA)– hem notificat avui al Departament de Salut, la decisió unànime de desestimar la proposta de creació d’una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals infermeres.

La proposta va ser formulada pel conseller Manel Balcells, en el marc de la reunió celebrada el passat dimarts 7 de febrer, a petició del mateix Departament de Salut i després que Consell i col·legis haguéssim manifestat davant dels mitjans de comunicació i altres instàncies, el nostre malestar per la deriva bilateral que havia encetat la conselleria amb els acords presos amb Metges de Catalunya, per desconvocar la vaga del passat mes de gener.

A la reunió vam assistir la degana del CCIIC –Glòria Jodar– i les presidentes dels quatre col·legis –Paola Galbany (COIB), Lluïsa Garcia (COIGI), Mercè Porté (COILL) i Lluïsa Brull (CODITA)– amb la voluntat de reconduir una situació que considerem desestabilitzadora i perjudicial per a les infermeres col·legiades i, alhora, exposar la capacitat vertebradora i integradora de les infermeres per ser part activa en les decisions que afecten les persones i que aquestes es puguin prendre dins el Sistema de Salut amb la suficient orientació cuidadora.

Un cop avaluada l’esmentada proposta per part del Consell i les juntes permanents dels diferents col·legis, hem comunicat al conseller Balcells que declinarem la iniciativa.

Com a corporacions de dret públic, la nostra funció és garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les infermeres i infermers col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut. I és des d’aquestes competències que no considerem adient constituir una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals per tractar temes que afecten, no només qüestions de millores laborals, sinó també d’ordenació, planificació, gestió i provisió de serveis.

Obertes sempre al diàleg, pensem que ja existeixen espais multidisciplinaris que treballen i documenten els grans temes des del consens de tot el sector. Aquest és el cas del Fòrum de Diàleg Professional que, concretament en el seu repte número 16, treballa per impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera: o del Consell de la Professió Infermera de Catalunya que cal reactivar.

Tot i la pressió originada per les mobilitzacions i les vagues legítimes de diferents professions sanitàries, considerem un parany identificar i focalitzar les mancances i fortaleses del Sistema de Salut Català entorn de la situació i demandes d’una única professió. Cert és que, en el cas de les infermeres, són molts els reptes professionals pendents de desenvolupar i que han estat plantejats reiteradament per aquest Consell davant del Departament de Salut, el CatSalut i els proveïdors; com ho és que les organitzacions sindicals fan la seva funció en les taules de negociació dels diferents convenis que, per la seva via, resolen els acords en matèria de millora laboral.

A l’espera que el Departament recondueixi la situació, el CCIIC i els col·legis desitgem que es prenguin les mesures per materialitzar amb accions les nostres propostes professionals –alineades amb l’esmentat Fòrum– amb l’equitat i la voluntat de millorar l’atenció en salut a la ciutadania de Catalunya, així com la situació de les infermeres i infermers.

Descarregueu el Comunicat PDF

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore