POSICIONAMENT AIFiCC | Convocatòria d’estabilització de places ICS

l’AIFICC i el Consell de Col·legis d’Infermeres de Catalunya demanen modificacions en la convocatòria d’estabilització de places, acordada per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) es posicionen contraris i demanen modificacions en la convocatòria i en els criteris de puntuació als processos d’estabilització de places derivats de la Llei 20/2021, acordats per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat passat 29 de novembre de 2022.

L’Atenció Primària és essencial i aquesta es fonamenta en el concepte integral de salut que incorpora els determinants socials, des de la proximitat. En la situació de pandèmia que hem viscut, s’ha vist amb claredat com és de necessària l’aportació especifica de les professions especialitzades en l’atenció a les famílies i a les comunitats, per la seva orientació salutogènica –centrada en la persona, integrada i deliberativa en la presa de decisions compartides– que té cura de la protecció i promoció de la salut i que, com a valor principal, garanteix la qualitat de l’atenció, alhora que fomenta la participació ciutadana com a instrument d’apoderament de les comunitats.

La singularitat de l’Atenció Primària requereix infermeres amb formació Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària (IFiC), així com amb experiència suficient que garanteixi que les infermeres puguin proporcionar cures de màxima qualitat i seguretat, a les persones, a les famílies i a les comunitats.

El sistema de salut ha d’incorporar la categoria professional en els diferents àmbits d’actuació especialitzada i tenir en compte el marc normatiu que des de l’any 2005 afecten a la formació i a les competències regulades a traves del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especialitzada.

Per aquest motiu, la convocatòria per a la previsió de places d’infermeres s’haurien d’ajustar a la concreció de cada categoria especialista.

En la majoria de comunitats autònomes, la categoria professional  ja ha estat reconeguda, mentre que a Catalunya,  només hi ha reconeguda l’especialitat de llevadores.

Al març del 2022, es va consensuar des del Fòrum de Diàleg Professional format per diferents representants dels professionals del sector de la salut (col·legis professionals, entitats de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents fins a sindicats i representants de diferents departaments del Govern) el model d’especialitats infermeres de Catalunya (MEIC) per a la regulació dels llocs de treball i provisió de places.

És per això que l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya demanem mantenir la coherència en els acords sobre el Model especialista a Catalunya (MEIC) i la seva aplicació. Ambdues entitats, coincidim en la necessitat de regularitzar la situació i l’accés als llocs de treball específics, materialitzant la creació de la categoria professional familiar i comunitària.

Alhora, manifestem el nostre desacord amb els criteris de puntuació d’aplicació en els processos d’estabilització recollits en el pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat i considerem inadmissible la valoració de mèrits proposada, on l’especialitat hauria de constar com a requisit indispensable amb una puntuació coherent sobre els estudis especialistes més orientats a la practica professional que la resta de títols de formació reglada. Demanem que,  com a mínim, la puntuació en els apartats 1b.2 i 2.b.2 i 3b.2 hauria de ser superior a l’atorgada als doctorats o mestratges ja que es tracta d’una estabilització convocada per ocupar un lloc de treball corresponent a professionals de centres i serveis sanitaris.

També ens preocupa la pèrdua de pes específic de la llengua catalana, en la puntuació.

Per tant, l’AIFICC i el CCIIC  proposem la modificació en futures convocatòries, on es contempli major pes en la puntuació dels títols d’especialista i en el cas d’aquesta concreta demanem que es garanteixi una baremacio més alta en la formació especialitzada.

També demanem que el resultat d’APTE en les convocatòries de la prova d’avaluació de la competència de l’especialitat de familiar i comunitària es contempli en la baremació a l’espera que el ministeri d’universitats faciliti la tramitació dels títols.

Barcelona, 22 de desembre de 2022

Veure document

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore