Es convoca la segona prova objectiva per a l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària

Resolució de 20 d’octubre de 2022, de la Secretaria General de Universitats, per la qual es modifica la de 4 de novembre del 2021, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària; i es convoca la segona convocatòria de la prova objectiva.

Nº de Disposició: BOE-A-2022-17643 | Boletín Oficial: 259 | Data Disposició: 2022-10-20 | Data Publicació: 2022-10-28 | ôrgan Emissor: Ministerio de Universidades

La data de celebració de la segona convocatòria serà el proper 26 de novembre de 2022.

Convocatòria.

Es convoca la segona prova objectiva per a l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària d’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona del Reial decret 450/2005, de 22 d’abril.

Aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web del Ministeri d’Universitats (https://www.universidades.gob.es/), apartats «Ensenyaments Universitaris; Gestió de títols universitaris; Títols universitaris espanyols; Especialitat: Infermeria Familiar i Comunitària – Presentació a prova objectiva».

Descripció de l’avaluació.

La prova d’avaluació de l’aptitud professional s’efectuarà de conformitat amb allò establert a la Resolució de 4 de novembre de 2021, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, llevat del que disposa la present resolució i serà única per a tot el territori espanyol.

Requisits dels aspirants.

Haver sol·licitat l’obtenció del títol d’infermer especialista d’acord amb el que recull l’apartat 4 de la disposició transitòria segona, sobre l’accés excepcional al títol d’especialista de l’esmentat Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, i figurar en la relació de admesos a la prova objectiva.

Relacions amb els participants.

Al llarg del procés selectiu, tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del seu desenvolupament es publicarà a la pàgina web del Ministeri d’Universitats (http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria).

Termini i forma de presentació de les sol·licituds dinscripció i documentació.

Serà requisit indispensable la inscripció per a la participació en la prova objectiva per a tots els interessats que no ho van fer a la primera convocatòria. Els inscrits a l’esmentada primera convocatòria no repetiran aquest procés, llevat que requereixin actualitzar les dades aportades a la primera convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds dinscripció serà de vint dies naturals, comptadors a partir de lendemà de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Únicament els aspirants que apareguin a la relació definitiva d’aspirants admesos publicada podran realitzar aquesta inscripció, que es realitzarà a la pàgina web del Ministeri d’Universitats:

http://run.gob.es/infermeria-FamiliarComunitària.

Convocatòria i calendari de les proves

Els aspirants admesos a la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària podran participar en aquesta segona prova, que és la darrera del procés d’accés excepcional a l’esmentada especialitat.

La data de celebració de la segona convocatòria: 26 de novembre de 2022.

La relació dels aspirants, amb assenyalament de l’hora per efectuar la prova es comunicarà mitjançant nota informativa, a través de la pàgina web del Ministeri d’Universitats.

Els aspirants que no es presentin a la data i hora assignada per a segona convocatòria, no disposaran de possibilitat de repetir aquesta.

Durada de la prova: La prova tindrà una durada ininterrompuda de tres hores.

Llegiu la resolució aquí

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore