Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022

El Govern ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, que conté 326 actuacions a favor de la igualtat efectiva de dones i homes en aquest període. La programació econòmica del Pla per a l’any 2019, certificada per les secretaries generals dels tretze departament de l’Administració de la Generalitat, se situa al voltant dels 72,5 milions d’euros. Aquest nou pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere és la manifestació de la fermesa del Govern en enfortir la lluita per la igualtat de dones i homes i l’erradicació de les violències masclistes de la nostra societat.

El Pla inclou 6 eixos d’acció, 21 objectius estratègics, 103 objectius operatius i 326 actuacions a desplegar els propers anys, per tal d’impulsar en tota l’Administració de la Generalitat de Catalunya les polítiques de transversalitat de la perspectiva de gènere i, alhora, concreta actuacions de caràcter més sectorial i operatiu prioritàries. Dona compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

És un eix d’aquest Pla el II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 2019-2022, ja que la discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida, personal, familiar, laboral i social és la causa, finalment, de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els infants.

Pel que fa a l’erradicació de la violència masclista, gran part de la societat catalana és conscient que encara queda molt per fer per aconseguir aquest objectiu. En canvi, pel que fa a la igualtat efectiva entre dones i homes, sovint hi ha la percepció que ja s’ha assolit, perquè els drets de les dones ja han estat reconeguts a nivell teòric en el nostre entorn. Això implica que sovint no es pren prou consciència de les múltiples discriminacions indirectes i invisibilitzades que impedeixen a les dones assolir en igualtat de condicions les mateixes fites a les quals els homes poden accedir més fàcilment.  Encara ara hi ha desavantatges que han d’afrontar les dones davant d’unes estructures socials impregnades d’androcentrisme i masclisme.

Al següent enllaç podeu descarregar-vos el document del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d’Imatges Infermeres

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore