S26/2020_PDI_PERM_INF30 PROFESSORAT PERMANENT CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

Fundació TecnoCampus Mataró Maresme

Descripció de la Empresa

La Fundació TecnoCampus Mataró Maresme gestiona, per encàrrec de l’Ajuntament de Mataró, el parc tecnològic i els centres universitaris, dels quals és titular. Els centres universitaris del TecnoCampus són l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i l’Escola Superior de Ciències de la Salut i estan adscrits a la Universitat Pompeu Fabra. La
vinculació a la UPF implica que la normativa acadèmica i els plans d’estudis són avalats per aquesta universitat, que a més expedeix els títols oficials que obtenen els estudiants que es matriculen en els graus i postgraus que s’imparteixen al TecnoCampus. Actualment la xifra
d’estudiants matriculats supera els 3.000. L’àrea d’empresa i emprenedoria del TecnoCampus, per la seva banda, gestiona els serveis a una comunitat formada per les 120 empreses instal·lades, a més d’altres serveis adreçats a tot el teixit productiu de Mataró i el Maresme.

Detalls de l'Oferta

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSOR/A PERMANENT A DEDICACIÓ
COMPLETA PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS (ESCST)
S’obre convocatòria per cobrir 1 plaça de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent, a dedicació completa (30 ECTS) en l’àmbit de coneixement següent del Grau en Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut:
 Ciències de la Infermeria
FUNCIONS A DESENVOLUPAR:
– Disseny i impartició d’assignatures en ciències de la infermeria.
– Elaboració del pla docent de diferents assignatures en ciències de la infermeria.
– Participació en tasques pròpies de la institució com a PDI permanent.
REQUISITS INDISPENSABLES:
– Graduat/da o Diplomat/a en Infermeria.
– Grau de doctor/a en Ciències de la Salut.
– Experiència assistencial mínima de 5 anys (cal especificar-ho clarament al CV i aportar certificat/s laboral/s escanejats).
– Experiència docent universitària mínima de 5 anys acadèmics (cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat).
– Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el candidat escollit podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.
ASPECTES VALORABLES:
(Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables, és a dir, els/les candidats/es admesos/es)
a) Acreditació en recerca AQU/ANECA vinculada a l’àmbit de la salut o demostrar capacitat per obtenir-la, amb publicacions indexades. (Cal especificar-ho clarament en el CV i en el cas de tenir l’acreditació aportar el document escanejat).
b) Competència en llengua anglesa. Mínim nivell B2.2. Cal especificar-ho clarament en el CV i en el cas de tenir l’acreditació aportar el document escanejat).
c) Experiència docent universitària en l’àmbit de la Salut Pública, TICs, Ciències de la Infermeria i Pràcticum (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat)
d) Experiència en gestió acadèmica i coneixements del Grau en Infermeria. (Cal especificarho clarament en el CV).
e) Experiència en gestió assistencial (Cal especificar-ho clarament en el CV).
f) Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del candidat.
PRESENTACIÓ – DEFENSA DE PLAÇA:
(Es convocaran a presentació/defensa de la plaça a les persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV i valoració de la relació prèvia amb TecnoCampus)
En aquesta presentació – defensa de plaça davant del tribunal de la comissió de selecció el
candidat haurà de:
 Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts).
 Impartir una classe magistral reduïda sobre un tema relatiu a l’àmbit de coneixement
objecte d’aquesta convocatòria. El candidat pot utilitzar suport audiovisual per impartir
la classe (màx. 20 minuts).
 Atendre el torn de preguntes de la Comissió de Selecció (10 minuts).
ASPECTES LABORALS:
 Contracte laboral com a professor/a permanent a dedicació completa 30 ECTS.
 Horari de matí i tarda.
 Incorporació al mes de setembre de 2020
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS:
Fins al 07/07/2020 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça:
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S26-2020
Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a [email protected]
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria:
S26_2020_PDI_PERM_INF30
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional:
https://www.tecnocampus.cat/ca/institucio/borsa-treball/ofertes-obertes

Informació de l'Oferta

Data de Publicació: 18/06/2020

Empresa: Fundació TecnoCampus Mataró Maresme

Lloc: Barcelona

Tipus de Jornada: Jornada completa

Tipus de Contracte: Indefinit

Salari: Entre 37.278,4 € i 39.292,4 €

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

CONTACTA

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore